อัลบั้มภาพ "กิจกรรมปฎิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมปฎิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 )

 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานในสังกัด พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีขาวร่วมกิจกรรมปฎิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การดำเนินการกิจกรรม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด