Username :
Password :
 
 
สภาพทั่วไป
   ลักษณะภูมิประเทศ
                
     ตำบลบ่อน้ำร้อนเป็นตำบลที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบชายฝั่งแม่น้ำตรังฝั่งตะวันตก เป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับกับพื้นที่ราบ
     1. พื้นที่ราบสูง มีพื้นที่ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่บริเวณตอนบนของด้านทิศใต้และทิศตะวันออก
     2. พื้นที่ชายฝั่งทะเล มีพื้นที่ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่บริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดริมแม่น้ำตรัง
     3. พื้นที่เนินเขาเตี้ยๆ สลับกับพื้นที่ราบ อยู่บริเวณตอนกลางและตอนบนของตำบล
 
อาณาเขต
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

ตำบลคลองลุ
ตำบลนาเกลือ
แม่น้ำตรัง
ตำบลบางสัก

 
  ลักษณะภูมิอากาศ

     แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศไทยออกเป็น 2 ฤดู คือ
      ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึง เดือนธันวาคม
      ฤดูแล้ง  เริ่มจากเดือนมกราคม ไปจนถึง เดือนมีนาคม

ที่ตั้ง  ตำบลบ่อน้ำร้อนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกันตัง ห่างจากที่ว่าการอำเภอกันตังประมาณ 3 กิโลเมตร

เนื้อที่ ประมาณ 31.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,493.75 ไร่ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     ประกอบด้วย ลำน้ำ ลำห้วย บึง หนอง จำนวน 12 แห่ง คือ ห้วยไสไท, ห้วยน้ำฉา, ห้วยคลองเค็ม, ห้วยไสหนุน, ห้วยว้าน, ห้วยทุ่งเจริญ, ห้วยไสเตย, คลองสิเหร่, คลองท่าปาบ, คลองหัวหิน, คลองเคี่ยมงาม และคลองไม้แดง