Username :
Password :
 
สภาพทางสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
                 - จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,712   ครัวเรือน
                 - จำนวนประชากรทั้งสิ้น  9,470  คน 
                 - แยกเป็นชาย  4,739  คน 
                 - แยกเป็นหญิง  4,731  คน 

 

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จำแนกตามหมู่บ้าน 

 หมู่ที่

 ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

จำนวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1

บ้านนาบ่อ

478

494

972

230

หมู่ที่ 2

บ้านท่าปาบ

418

415

833

257

หมู่ที่ 3

บ้านเกาะจาก

323

315

638

159

หมู่ที่ 4

บ้านท่าส้ม

436

501

937

347

หมู่ที่ 5

บ้านหัวหิน

399

407

806

251

หมู่ที่ 6

บ้านสิเหร่

980

984

1,964

442

หมู่ที่ 7

บ้านควนแคง

829

788

1,617

533

หมู่ที่ 8

บ้านเคี่ยมงาม

478

457

935

299

หมู่ที่ 9

บ้านปากคลอง

398

370

768

194

รวมจำนวนประชากร

4,739

4,731

9,470

2,712

(ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนราษฎร์  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน  2559)

   
 

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จำแนกตามเพศและช่วงอายุ

 ช่วงอายุ

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

อายุแรกเกิด – 5 ปี

403

362

765

อายุ 6 – 11 ปี

395

394

789

อายุ 12 – 15 ปี

283

297

580

อายุ 16 – 18 ปี

206

230

436

อายุ 19 – 25 ปี

574

517

1,091

อายุ 26 – 59 ปี

2,365

2,262

4,627

อายุ 60 ปีขึ้นไป

513

669

1,182

รวม

4,739

4,731

9,470


(ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนราษฎร์  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน  2559)

 

 

การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา  ทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม  ประกอบด้วย
วัด  จำนวน  1  แห่ง  ประกอบด้วย

  วัดคีรีกาญจนาราม  (วัดท่าส้ม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  บ้านท่าส้ม


สำนักสงฆ์  จำนวน  4  ประกอบด้วย
  สำนักสงฆ์บ้านเกาะจาก
สำนักสงฆ์บ้านคลองยาง
สำนักสงฆ์บ้านคลองไม้แดง
สำนักสงฆ์บ้านเคี่ยมงาม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านเกาะจาก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  บ้านท่าส้ม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  บ้านควนแคง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  บ้านเคี่ยมงาม


ที่พักสงฆ์ จำนวน  3  แห่ง ประกอบด้วย

  ที่พักสงฆ์บ้านคลองยาง
ที่พักสงฆ์บ้านคลองเค็ม
ที่พักสงฆ์บ้านคลองไม้แดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง

ศาลเจ้า  จำนวน  2  แห่ง  ประกอบด้วย

  ศาลเจ้าทวดเขียว
ศาลทวดควนแคง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  บ้านหัวหิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  บ้านควนแคง

มัสยิด จำนวน  6  แห่ง  ประกอบด้วย

  มัสยิดบ้านนาบ่อ
มัสยิดบ้านไสไท
มัสยิดบ้านท่าปาบ
มัสยิดบ้านสิเหร่
มัสยิดบ้านทุ่งเจริญ
มัสยิดบ้านเคี่ยมงาม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านนาบ่อ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเจริญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  บ้านเคี่ยมงาม


  การศึกษา

     ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนมีสถานศึกษาที่ให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
        1. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (รัฐบาล)  จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,064 คน ครู 50 คน มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1:21 คน
        2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านท่าส้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 451 คน ครู 23  คน, โรงเรียนบ้านท่าปาบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อและสาขาเคี่ยมงาม มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 202 คน ครู 13 คน มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1:18 คน
        3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 3 แห่ง คือ 
         3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าส้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม ปีการศึกษา 2553 มีเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น 43 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 2 คน มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1:22 คน, 
         3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสิเหร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ ปีการศึกษา 2553 มีเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น 37 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 2 คน มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1:19 คน 
         3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าปาบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ มีเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น 35 คน มีเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น 35 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 2 คน มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1:18 คน
     นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ยังได้รับการถ่ายโอนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง คือ หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ, หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม, หมู่ที่ 5 บ้านหัวหิน, หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง พร้อมทั้งจัดหนังสือพิมพ์รายวันไว้บริการประชาชนทุกวัน 
 

สาธารณสุข

        สถานบริการด้านสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ประกอบด้วย สถานีอนามัยประจำตำบลบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำอยู่ จำนวน 2 คน และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

     1. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านนาบ่อ
     2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านท่าปาบ
     3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านเกาะจาก
     4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านท่าส้ม
     5. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านหัวหิน
     6. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านสิเหร่
     7. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านควนแคง
     8. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านเคี่ยมงาม
     9. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านปากคลอง
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9

        ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 50 คน หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันให้บริการและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนในท้องถิ่น

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         การให้บริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 ศูนย์ ประกอบด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 126 คน ดูแลรักษาความสงบและให้บริการและประสานงานต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติภัยและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ และมีป้อมยามตำรวจชุมชนตำบลบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นสายตรวจย่อยระดับตำบล มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุและตรวจท้องที่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง คอยดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล