Username :
Password :
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
  การคมนาคม

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน มีถนนสายหลัก (ลาดยาง) จำนวน 1 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข ตง 4008 นาเมืองเพชร – บางสัก, ถนนสายรอง จำนวน 5 สาย คือ ถนนสายนาบ่อ, ถนนสายท่าปาบ, ถนนสายท่าแพขนานยนต์ – ท่าส้ม, ถนนสายทุ่งเจริญและถนนสายเคี่ยมงาม การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอและจังหวัด รวมถึงการคมนาคมภายในตำบลมีการบริการรถรับจ้าง ได้แก่ รถจักรยานยนต์รับจ้างและรถตู้โดยสารตรัง – หาดยาว

การโทรคมนาคม

     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดูแลรับผิดชอบชุมสาย จำนวน 350 หมายเลข และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 แห่ง ให้บริการแก่ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

การไฟฟ้า

     การไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีไฟฟ้าใช้แล้วทุกครัวเรือน ซึ่งในขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับผิดชอบโครงการกระแสไฟฟ้าระบบโซล่าเซลส์ร่วมกับคณะกรรมการไฟฟ้าท้องถิ่น เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนของตนเอง ซึ่งเป็นครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (บ่อน้ำร้อนควนแคง)