Username :
Password :
 
   
 
   
ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ่อน้ำร้อน
       
ตำบลบ่อน้ำร้อน  เป็นตำบลหนึ่งที่น่าสนใจ  เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามคือ บ่อน้ำร้อนควนแคง  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ ๗  บ้านควนแคง  ตำบลบ่อน้ำร้อน  ตามประวัติเดิมชื่อตำบลจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ทั้งนี้เพราะจะตั้งชื่อให้ตรงกับชื่อของหมู่บ้านที่กำนันอาศัยอยู่   หรือที่ทำการกำนัน   เช่น  ตำบลเกาะจากและตำบลสิเหร่   ต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นตำบลบ่อน้ำร้อน  ตามศักยภาพของตำบลที่มีบ่อน้ำร้อนอยู่จนมาถึงปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
        
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  ๑๖  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙