Username :
Password :
 
สำนักงานปลัด
 
นางกมลรัตน์ เศษสิน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายธนกร ชำนาญ
นิติกรชำนาญการ
นายสุเมตตา หยงสตาร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จ่าเอกเกษมสุข หวังโสะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวอารียา ทุ่งหว้า
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางธนภร แก้วรอด
นักจัดการงานทั่วไป
นางจิราวรรณ ศรีสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมเจตน์ สีทัน
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)
นางสาวปัทมนันท์ เสาะซิ้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรทิพย์ ตันติพนาทืพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวพัทธยา ทองรักษ์
ภารโรง
นายชาญวิทย์ สิงหพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายกาสาด หะหยัง
คนงานประจำรถขยะ