Username :
Password :
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยกองการศึกษา
นางสาวจุฑารัตน์ สายวารี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางอารี ฉลาด
ครู ค.ศ. ๒
นางดวงหทัย สะมาพงษ์
ครู ค.ศ. ๒
นายพฤตินัย ยั่งยืน
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสาววาสนา คนขยัน
ครู ค.ศ. ๑
นางธารทิพย์ ศรีปรางค์
ครู ค.ศ. ๑
นางสาวสมจิตร เจะมะอะ
ครู ค.ศ. ๑
นางสุภา หมาดกาบาศ
ดูแลเด็ก
นางสาววิชาดา ชาตรีกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก