Username :
Password :
 
 
 
ตำแหน่งว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายยศดนัย หมาดเส็น (เบอร์ติดต่อ 092-869-5115)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
นางกมลรัตน์ เศษสิน (เบอร์ติดต่อ 086-781-9235)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นายชยพล สองสัน (เบอร์ติดต่อ 075-292-000 ต่อ 14)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเพชรณรี เกิดผล (เบอร์ติดต่อ 090-891-9565)
ผู้อำนวยการกองคลัง