Username :
Password :
 
   
    นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
 

        นโยบายของนายธำรง  นนทแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  ซึ่งแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ       สมัยที่ 3  ครั้งที่  4/2556  ประจำปี  2556  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2557 

   
 
       1.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
            พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของตำบลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งการเป็นศูนย์กลางในการบริหารทุกด้าน  ดังนี้
            1.1 มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
            1.2 ปรับปรุงและสร้างถนนภายในเขตตำบลบ่อน้ำร้อนให้มีมาตรฐาน สะดวกในการสัญจรให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน  ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในตำบลบ่อน้ำร้อน
            1.3 ปรับปรุงสนับสนุนไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและขยายบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง
            1.4 จัดให้มีน้ำประปาสะอาดและปรับปรุงคุณภาพน้ำแก่ประชาชน  ในเขตตำบลบ่อน้ำร้อนอย่างทั่วถึง
   
 

       2. นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
            พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับชุมชน  รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  ดังนี้
            2.1 มุ่งส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
            2.2 มุ่งเสริมสร้าง สนับสนุน และผลักดัน ให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน
            2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
            2.4 จัดให้มีการฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้ยั่งยืน

   
 

       3. นโยบายด้านพัฒนาสังคม
            พัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตตำบลบ่อน้ำร้อน  ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนี้
            3.1 ส่งเสริมขยายโอกาสด้านการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลให้ได้มาตรฐาน และมีรถรับ-ส่งนักเรียน
            3.2 จัดให้มีการอบรม  และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย
            3.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลบ่อน้ำร้อน
            3.4 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และจัดให้มีระบบ wifi ตามจุดต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
            3.5 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข ให้มีเครื่องมือทันสมัยเพียงพอ และการอนามัยแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน  และดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเองและครอบครัว
            3.6 ให้การสงเคราะห์สนับสนุนคนชราที่ยากไร้และผู้พิการหรือทุพพลภาพ  และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพที่ดีรวมทั้งได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง  และได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
            3.7 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว
            3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท  ทุกระดับให้มีการแข่งขันกีฬา  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงยาเสพติด และปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา
            3.9 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมมือกันเผยแพร่รักษา สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
            3.10 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป
            3.11 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์ อปพร.ที่ได้มาตรฐานและมีรถบริการฉุกเฉิน

   
 

       4. นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ดังนี้
            4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน และพื้นที่สีเขียวจากการพัฒนา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลบ่อน้ำร้อน
            4.2 จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ ในเขตตำบลบ่อน้ำร้อน
            4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของชุมชน
            4.4 ส่งเสริม สนับสนุน ในการรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง ภายในตำบลบ่อน้ำร้อนไม่ให้ตื้นเขิน

   
 

       5. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
            พัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น ให้ความอิสระแก่ท้องถิ่นในการกำหนดนโยบายการบริหาร  การเงินการคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และเกิดความพึงพอใจ  ดังนี้
            5.1 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และเป็นธรรมโดยเร่งพัฒนาคุณภาพของพนักงาน และลูกจ้างให้มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการประชาชน
            5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี  รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่กระบวนการ  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบ  ความโปร่งใส   และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
            5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างเสถียรภาพ  และความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ก่อให้เกิดความเป็นท้องถิ่นมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง
            5.4 มุ่งพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ ความก้าวหน้าในวิทยาการสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม อปพร.ภายในตำบลบ่อน้ำร้อนให้สามารถดำเนินการในการป้องกันสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   
 

       6. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
            การส่งเสริมและการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนทั้งทางตรง และทางอ้อม อันเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด โดยพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า
การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนตามที่กล่าวมานั้น  ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้  ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้องยึดถือและให้ความสำคัญกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการ  เพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
            6.1 บริหารงานท้องถิ่น  โดยการใช้หลักธรรมาภิบาล
            6.2 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ได้แก่  การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุก  และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
            6.3 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ได้แก่ การพัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้
            6.4 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจของรัฐได้แก่  การปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้หลักธรรมาภิบาลกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงานระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่ต้องใช้แต่ละงานหรือโครงการ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเที่ยงธรรม  และเปิดเผยให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
            6.5 ประชาชนได้รับความสะดวก และได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ โดยการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติทราบทั่วกัน
            6.6 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ  โดยจัดให้มีการประเมินผล  การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ

   
 

            กระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในตำบลบ่อน้ำร้อน  โดยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้แถลงไว้อย่างเต็มความสามารถ  โดยการยึดแนวทางนโยบายของรัฐ  ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนยุทธศาสตร์ตำบล  และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายเพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่  ให้เกิดผลประโยชน์สุขแก่ประชาชนในเขตตำบลบ่อน้ำร้อนเป็นสำคัญ กระผมนายธำรง  นนทแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖