Username :
Password :
 
   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาทุกด้านควบคู่กันไป ดังนี้
   
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ่อน้ำร้อน
 
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจมั่นคง 
ส่งเสริมการศึกษา  นำพาเศรษฐกิจพอเพียง”
 

พันธกิจการพัฒนา
                    1. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   ให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
                    2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
                    3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
                    4. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ   เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
                    5. ส่งเสริม  สนับสนุน ป้องกัน  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   บรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่  และการป้องกันระงับโรคติดต่อ
                    6. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา 
                    7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน
                    8. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

   
 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา
                    1. ระบบคมนาคมขนส่งมีความสะดวก
                    2.ระบบสาธารณูปโภค ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
                    3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                    4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าครองชีพ
                    5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                    6. พัฒนาด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ
                    7. ร่วมอนุรักษ์และดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
                    8. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
                    9. เป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพ
                    10. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
                    11. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล